CÁP ĐIỀU KHIỂN LS Vina 0.6/1(1.2)kV CÓ MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU

CÁP ĐIỀU KHIỂN 0.6/1(1.2)kV,

RUỘT ĐỒNG

CÁCH ĐIỆN

CÓ MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỄU

Thương hiệu: LS Vina